Laawol ganndal e needi

Potal hakkude sukaaɓe rewɓe e worɓe ka lekkolji

Hito 10:00
ZABRE: Duɗal darnaangal fii jaɓɓagol sukaaɓe rewɓe weltoraama haa jooni o waɗtii jaɓɓaade sukaaɓe worɓe kadi.
ZABRE: Duɗal darnaangal fii jaɓɓagol sukaaɓe rewɓe weltoraama haa jooni o waɗtii jaɓɓaade sukaaɓe worɓe kadi. Jean-Pierre Boussim

Hiɗiyankooɓe Rfi Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bismilla. Ko tooli ka Laawol Ganndal e Needi. En  yewtay hannde fii potal hakkunde sukaaɓe rewɓe e worɓe ka duɗe wall aka lekkolji.E yewtiday  e toɓɓere nden en e Abass AAC janginoowo jeyaaɗo Senegaali,Fahin e heɗoto seeditande, Mamadu Seriif JALLO wonɗo Gambiya.Koɗo yewtere nden ko Aamadu Julde BARI, jannginoowo jeyaaɗo Madiina Woora, Maali, Gine. 

Jeeyngal

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).