Laawol ganndal e needi

Needi: Ƴettugol reedu surbaabe no wona sabu ko heewi e maɓɓe accita jannde mum

Hito 10:00
(Natal  ɗannginirgal) Ƴettugol deedi surbaaɓe (sukaaɓe rewɓe) ko ella mawka e nder renndo Afrik di Siid.
(Natal ɗannginirgal) Ƴettugol deedi surbaaɓe (sukaaɓe rewɓe) ko ella mawka e nder renndo Afrik di Siid. naitreetgrandir.com
Golle : RFI
12 mintj

Hiɗiyankooɓe Rfi Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bismilla. Ko tooli ka Laawol Ganndal e Needi. En yewtay hannde fii ƴettugol reedu, walla sowagol surbaaɓe janngooɓe ka duɗe.E yewtiday e Hawa SARR jannganaakuujo to duɗal mawngal Muwaaksoot, Moritani.Faahin en yewtiday kadi e ndee toɓɓere e Salematu Tunkara halfinaaɗo mehugol kumanbinnaaku jannakuuɓe togoosooɓe Gine.Jamiila Amadu ko surbaago jannganngoowo, jeyaaɗo Niijer, kono ƴettugol mo reedu wonii sabu o acciti jannde.Arten e miijo Mammadu Serif JALLO wontirɗo Serekunda Gambiya.Ka waynondiral, en heɗoto koɗo men on Abbaas AAC jannginoowo e Liise Dakar Senegaali.

Jeeyngal

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).