Alhaali jannde yimɓe jukkuɓe e nder yoga e leyɗe Afrik

Hito 10:00
Isaa SI, debbo jukkuɗo (o alaa juuɗe o alaa koyɗe) janngoowo ganndal lekki to duɗal mawngal Farmasi, Konakiri, Gine
Isaa SI, debbo jukkuɗo (o alaa juuɗe o alaa koyɗe) janngoowo ganndal lekki to duɗal mawngal Farmasi, Konakiri, Gine © lavoixdupeuple.info

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bisimilla.  Ko tooli mon ka taskaram Laawol Ganndal e Needi.  En yewtay hannde fii jannde yimɓe jukkuɓe no fewndori e nder ɗee leyɗe Afrik.E yewtiday fii mum enen e Usmaan BALDE ƴettoowo konngol e innde fedde daraniinde hakkeeji yimɓe jukkuɓe e nder Gine.Fahin en yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Huseeni Ahamadu ko toppitiɗo tefoore jannde fayɓe Kamerun  Issa SI, ko jukkuɗo gaynuɗo jannde mum, Gine, o sifanto en ko honno o janngiri.So ɗum gasii e artay e miijo Alaye Seeku Dikko jannginoowo jeyaaɗo Mali e Aamadu Julde BARI jannginoowo jeyaaɗo e Gine.Ka waynodiral men, em tolnay koɗo men on, Aamadu Haaruna jannginoowo ka duɗe hakkundeeje Moritani.

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).