Eltugol e mecce

Hito 10:00
Janngooɓe mecce (Natal yeru)
Janngooɓe mecce (Natal yeru) RFI/Pierre René-Worms

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on hiwraama, on weltanaama  ka Laawol Ganndal e Needi. En yewtay hannde fii  Nafoore jannde Mecce. E yewtiday fii mun enen e Hajja Faatumata JAKITE tawaaɓe  e hooreeɓe jannde mecce Gine.  Faahin en yewtidoyay fii ndee  toɓɓere enen e Usmanu JIDDA gaynuɗo jannde mecce  Kamerun.Su’aadu JALLO, Usman JOOP Podor e Ramata SALL ɓee fow ko Senegalnaaɓe okkayay en miijooji maɓɓe e toɓɓere nden.Ka waynodiral men koɗo men on ko Iya Hamadu jannginoowo ka duɗe hakkundeeje  Kamerun  

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).