foolotirooji walla ndartine janngooɓe e duɗe e nder yoga e leyɗeele Afrik.

Hito 10:00
Gine: timmaa 40% janngooɓe yawtooɓe e foolotiro ndartine CEP E BEPC
Gine: timmaa 40% janngooɓe yawtooɓe e foolotiro ndartine CEP E BEPC Getty Images/Marco Di Lauro

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on salminaama, on weltanaama e kadi on jaɓɓaama ka Laawol Ganndal e Needi.  En yewtay hannde fii foolotirooji walla ndartine janngooɓe e nder ɗee duɗe e nder yoga e leyɗeele Afrik. 

Jeeyngal

E yewtiday fii mum enen e Siley Gorbal SI golloowo e jaagorgal needi halfinaaɗo jannde fayɓe duɗe hakkundeeje to Senegaal.

Siley Gorbal SI, golloowo e jaagorgal needi halfinaaɗo jannde fayɓe duɗe hakkundeeje to Senegaal.
Siley Gorbal SI, golloowo e jaagorgal needi halfinaaɗo jannde fayɓe duɗe hakkundeeje to Senegaal. © RFI FULFULDE

Faahin en yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Abubakar Mandela Kamara renndoyankeejo hertorɗo jannde fayɓe to Gine.

Hadiyatu Alasaan BAH ko jannganaakuujo e duɗal wi’eteengal Riyaldode, ɗum ko e Nuwaakshot Moritani e Aysha Abubakar ko jannganaakuujo wonuɗo e duɗal wi’eteengal Wiktor ɗum ko e diiwal Ngawndere Kameron.

En heɗoto miijooji Kajjata Jallo Moritani  Aamadu Julde Bari Madiina Woora, Gine .

Ka waynodiral men, en tolnay koɗo  Ceerno JAA jannginoowo ka duɗe ɗe humondiraa e laamu Moritani.

Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).