Faggagol doroogu e nder duɗe walla lekkolji

Hito 10:00
Ibrahiima Aaminta JALLO
Ibrahiima Aaminta JALLO © RFI FULFULDE

Ka taskaram men Laawol Ganndal e Needi En yewtay hannde fii Jannganaakuuɓe wuttayɓe walla Pooɗayɓe  Doroogu  (merin) e nder duɗe walla lekkolji.En yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Ibrahiima Aaminata Jallo hooreejo fedde jonnindiral juuɗe sukaaɓe laawool Perensi Hamndanlaahi Bammbeeto Koosa, Gine. Fahin e yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Abubakar Dikko burkinaajo. Ko baabaajo jannganaakuuɓe.Arten e miijooji Umar Dikko galuure Sincu-jowi e nder diiwal Kidiira e nder Senegaal.Isaaga Balde jeyaaɗo Labe e nder  Gine e Aamadu Haaruuna Moritaninaajo.Ka waynondiral men koɗo men on ko Ummu Tambura jannginoowo e duɗal hakkundewal Mali.

Jeeyngal
Abuubakar Dikko Burkina Faso
Abuubakar Dikko Burkina Faso © RFI FULFULDE
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).