Needi cukaloy faati e genndiigu rewɓe e worɓe to duɗe

Hito 10:00
Abuubakar Mandela Kamara
Abuubakar Mandela Kamara © RFI FULFULDE

Ka taskaram men Laawol Ganndal e Needi heɗiyaynkooɓe RFI Fulfulde hiwraama. En yewtay hannde fii Needi ko faatii e genndiigu hakkunde gorko e debbo, Tawu si ɗum no haanaa janngineede ka lekkolji?En yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Suleyiiman Mayga pisikolooguujo jeyaaɗo  Burkina Faso.Fahin e yewitay kadi fii mum enen e Abuubakaar Mandela Kamara jannginoowo e duɗe mawɗe Gine.En heɗoto konnguɗi heɗiyankooɓe yogaaɓe.Ka waynondiral men, en tolnay koɗo men janginoowo no wi'ee  Umaru Sanni, ko jeyaaɗo Benen.

Jeeyngal
Umaru Sanni Jannginoowo jeyaaɗo Benen
Umaru Sanni Jannginoowo jeyaaɗo Benen © RFI FULFULDE
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).