Nafoore eltugol e mecce [ Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Nokkuure eltirde e mecce ñamri e remuru, Geel-Kase, Dakar, Sénégaal.
Nokkuure eltirde e mecce ñamri e remuru, Geel-Kase, Dakar, Sénégaal. © RFI

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on hiwraama, on weltanaama  ka Laawol Ganndal e Needi. En yewtay hannde fii  Nafoore jannde Mecce. E yewtiday fii mun enen e Hajja Faatumata JAKITE tawaaɗo  e hooreeɓe jannde mecce Gine.  Faahin en yewtidoyay fii ndee  toɓɓere enen e Usmanu JIDDA gaynuɗo jannde mecce  Kamerun.Su’aadu JALLO, Usman JOOP Podor e Ramata SALL ɓee fow ko Senegalnaaɓe, ɓe okkayay en miijooji maɓɓe e toɓɓere nden.Ka waynodiral men koɗo men on ko Iya Hamadu jannginoowo ka duɗe hakkundeeje  Kamerun  

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa