Nafa janngingol Sukaaɓe ɗemɗe ɗiɗi e pawdi ka lekkolji. [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
janngingol fayɓe ɓen ɗemɗe ɗiɗi ka duɗe
janngingol fayɓe ɓen ɗemɗe ɗiɗi ka duɗe © RFI

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde no hiwraa, no weltanaa, toolii mon e kaa taskaram Laawol Ganndal e Needi.  En yewtay hannde fii  Nafa Janngingol fayɓe (sukaaɓe) ben Ɗemɗe Buy ka lekkolji.En yewtiday e dow toɓɓere enen e Aysata Sangare hooreejo duɗal hakkundewal Bassan Moppti, Mali,Porofeseer Fari Silaat KA, ɗemɗiyankoojo, toppitiiɗo eɓɓoore MOEPS Senegaal, hooreejo Fulcom, teral Acalan. Janginooɓe ɗemɗe fowtiiɗo, to duɗal Shekh Anta Joop Dakar Senegaal.En heɗoto kadi miijooji Su’aadu JALLO Senegalnaajo, Tijjaan JALLO, Gabon e Ramata SALL jeyaaɗo Senegaal.Ka tmmingol yewtere, koɗo men on ko Ami KAN jannginoowo e duɗe hakkundeeje Moritani.

Jeeyngal

Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa