Needi: Ƴettugol reedu surbaabe no wona sabu ko heewi e maɓɓe accita jannde mum [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
natal yeru
natal yeru naitreetgrandir.com

Hiɗiyankooɓe Rfi Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bismilla. Ko tooli ka Laawol Ganndal e Needi. En yewtay hannde fii ƴettugol reedu, walla sowagol surbaaɓe janngooɓe ka duɗe.E yewtiday e Hawa SARR jannganaakuujo to duɗal mawngal Muwaaksoot, Moritani.Faahin en yewtiday kadi e ndee toɓɓere e Salematu Tunkara halfinaaɗo mehugol kumanbinnaaku jannakuuɓe togoosooɓe Gine.Jamiila Amadu ko surbaago jannganngoowo, jeyaaɗo Niijer, kono ƴettugol mo reedu wonii sabu o acciti jannde.Arten e miijo Mammadu Serif JALLO wontirɗo Serekunda Gambiya.Ka waynondiral, en heɗoto koɗo men on Abbaas AAC jannginoowo e Liise Dakar Senegaal.