Alhaali tottugol janngooɓe bursuuji e nder duugal Afrik

Hito 10:00
Natal Yeru, (Aljeriya no okka bursuuji janngooɓe leyɗe kawtalje, Mali no tawaa e majje.
Natal Yeru, (Aljeriya no okka bursuuji janngooɓe leyɗe kawtalje, Mali no tawaa e majje. Getty Images/commerceandculturestock

Heɗiyankooɓe RfiRFI Fulfulde on hiwraama, on weltanaama e kadi on jaɓɓaama to taskaram Laawol Ganndal e Needi.  Hannde en yewtay fii Alhaali Bursiiji Janngooɓe e nder Afrik. E yewtiday fii mum enen e Aadama JALLO Burkinaajo wonuɗo to duɗal mawngal oogirɗe  mbaylaari e joolooji to Nijer. Faahin en yewtidoyay fii ndee toɓɓere enen e Ibrahim Jaawo JALLO bursunkeejo jeyaaɗo Gine wonuɗo e janndude to duɗal mawngal  Misra (Ejipt). Moodi Abdul BARO ko tawaaɗo e yeɓre jannde fayɓe jokkunde  fii alhaali bursuuji  janngooɓe e nder Senegaal. O yewtay en no ɗii bursiiji fewndori ka maɓɓe. En Artay e miijo Ibrahim SOW jeyaaɗo Moritani e Abass AAC Senegalnaajo. Ka waynodiral en toolnay Wuldu Buwasi CAAM eltoowo janginooɓe Moritani.

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa