Ko woni janngo defte muulaaɗe yeeso defte elektronik

Hito 10:00
defte elektronik
defte elektronik Flickr/Timonoko

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bisimilla, ko toolii mon  ka taskaram mon Laawol Ganndal e Needi.  En yewtay hannde fii Gurdam Defte caggal  arugol walla jaalagol Karalle Kese.E yewtiday fii mum enen e Haliimatu Jawaadu Balde hertorɗo defte Gine. Fahin en yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Poroseer Issa Jallo wiɗtiyankoojo, ɗemɗiyankoojo hertorɗo Fulfulde, jeyaaɗo Burkina Faso. Huseyni Ahamadu ko toppitiɗo tefoore  jannde fayɓe Kamerun okkay en miijo makko ko faati e ngurdam DefteArtoyay e miijo Abdulaay Jibril Sow jeyaaɗo Gambiya e Ɗiibu Jallo jeyaaɗo Kita Mali.Ka waynodiral men koɗo men on ko Abdulaay Jamanka janginoowo to Iniwersite Internet UVS Senegaal 

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa