Golle: alhaali jannguɓe gayni alaa golle e nder goɗɗe e leyɗe Afrik

Hito 10:00
janngooɓe to jaaɓi-hattirde  Aliwuun Joop Bammbey Senegaal.
janngooɓe to jaaɓi-hattirde Aliwuun Joop Bammbey Senegaal. RFI/Sigrid Azeroual

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bisimilla, ko toolii mon  ka taskaram mon Laawol Ganndal e Needi.  En yewtay hannde fii Gurdam Sukaaɓe gaynuɓe jannde heɓaali golle. E yewtiday fii mum enen e Mammadu Alajji LI hertorɗo faggudu  jeyaaɗo Senegaal. E yewtiday fii mum enen e Mammadu Alajji LI hertorɗo faggudu Senegaali . Fahin en yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Mammadu Malaaɗo Jallo hooreejo fedde aawooɓe  yalage (akaju) e ne'ooɓe daabeeji Gine. En wontiday kadi e Faatuma Binta Jallo gaynuɗo jannde mum ka duɗal mawngal Kindiya ɗum ko Gine e Ibrahim BAH gaynuɗo jannde jeyaaɗo Koddiwaar.Arten e miijo Tijjaani Jallo Liberewil Gabon, Suwaadu Jallo Senegalnaajo e Aadama Ciwto Najeriya.Ka waynondiral men en tolnay koɗo men on, on le  Ceerno Suleymaan BAH jannginoowo janndeyankooɓe Gine. Ummu BAH

Jeeyngal

 

 

Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa