Alhaali sukaaɓe janngooɓe gollayɓe e nder gurte fii nafkugol jannde maɓɓe

Hito 10:00
[Natal Yeru]
[Natal Yeru] (Amélie Tulet)

Ka Laawol Ganndal e Needi on hiwraama ka RFI Fulfulde. En yewtay hannde fii ɓee sukaaɓe janganaakuuɓe (jangooɓe) yeeyayɓe walla gollayɓe saa’i ngurte fii ko ɓe nafkira jannde maɓɓe.En jennto janntoore Mamadu Aadama Jallo nultondiraaɗo men Gine ko fewti e ndee toɓɓere.Fahin en yewtiday kadi fii mum enen e Mariyam Koytaa jeeyaaɗo e fedde daniinde hakkeeji fayɓe Mopti,  Mali.En okkay kadi konngol yoga e heɗiyankooɓe RFI Fulfulde.Ka waynondiral men koɗo men on ko Kusugdu Tindano Jakeliin jannoowo ɓe pahooɓe (ɓe nanataa)  e nder  Burkina Faaso. Ummu BAH

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa