Alhaali reerɗingol e hirjingol sukaaɓe janngooɓe haa ɓe yiɗa tiimugol defte

Hito 10:00
Deftirdu (Natal yeru)
Deftirdu (Natal yeru) © Pixabay / Vladvictoria

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bisimilla, ko toolii mon  ka taskaram mon Laawol Ganndal e Needi. Toɓɓere hannde no yowitii e laawi walla pehe fii lerɗingol, wakkilgol e hirjingol janngooɓe ɓe yiɗa janngogol defte ka duɗe. Ɓe woowa tiimugol.  En yewtiday e mayre enen e  Sala Sow, gollowo e suudu toppitiindu ɗemɗe ngendiije Mali, Mohamman Lamiin Saleh  jeyaaɗo e dental mawɓe sukaaɓe janngooɓe Burkina Faso e Aamadu JALLO e fedde janngooɓe hirnaage Afrik. Caggal nde heɗiɗon miijooji ɗi men neldaa, en tolnay Usmaan Taanu JALLO, jannginoowo fowtiiɗo, Ko Konaakiri o jooɗii. Jantoore Ummu BAH

Jeeyngal

 

Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa