Alhaali wiɗto: hannde janngooɓe ɗuuɗuɓe lomtinirii deftere, talifon e alluwel

Hito 10:00
Natal Aliwuun Joog no jaɓɓoo juuriyanke e nder deftirdu wonndu  Dakar, Senegaal
Natal Aliwuun Joog no jaɓɓoo juuriyanke e nder deftirdu wonndu Dakar, Senegaal © RFI/Laurent Correau

Toɓɓere men hannde ka taskaram Laawol Ganndal e Needi no yowitii e alhaali wiɗto janngooɓe. Hannde taskaama ustagol wiɗtooji. Janngooɓe alaa yahude e cuuɗi deftirɗi. Ko honɗum e batte ɗum accata e faamu sukaaɓe janngooɓe?  Saada Kaan golloowo e deftirdu no wi'ee Blees Senngoor wonndu e suudu pinal Dakar, ɓannginanay en no oo alhaali fewndori. Maymuuna Sumaanu Demmbe jannginoowo hollay miijo mum kanko kadi.

Jeeyngal
janngoowo senegalnaajo no jannga. Dakar  2015.
janngoowo senegalnaajo no jannga. Dakar 2015. AFP/Seyllou
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa