Ko wonata janngo defte muulaaɗe yeeso ɗee defte elektronik [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 10:00
Deftere elektoronik
Deftere elektoronik Flickr/Timonoko

Heɗiyankooɓe RFI Fulfulde on hiwraama, on wi’aama bisimilla, ko toolii mon  ka taskaram mon Laawol Ganndal e Needi.  En yewtay hannde fii Gurdam Defte caggal  arugol walla jaalagol Karalle Kese.E yewtiday fii mum enen e Haliimatu Jawaadu Balde hertorɗo defte Gine. Fahin en yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Poroseer Issa Jallo wiɗtiyankoojo, ɗemɗiyankoojo hertorɗo Fulfulde, jeyaaɗo Burkina Faso. Huseyni Ahamadu ko toppitiɗo tefoore  jannde fayɓe Kamerun okkay en miijo makko ko faati e ngurdam DefteArtoyay e miijo Abdulaay Jibril Sow jeyaaɗo Gambiya e Ɗiibu Jallo jeyaaɗo Kita Mali.Ka waynodiral men koɗo men on ko Abdulaay Jamanka janginoowo to Iniwersite Internet UVS Senegaal