Needi: alhaali ɓeydagol coggeeli winndagol e coggeeli kuutorɗi janngooɓe

Hito 10:00
Natal yeru
Natal yeru © Pedro Pardo, AFP

Hannde RFI Fulfulde no addani on toɓɓere hesere. En yewtay fii ɓeydagol  cuggeeli winnditagol e ɗee duɗe e coggeeli alaaji ɗi janngooɓe huutorta.Enen e Siley Gorbal SI hooreejo fedde toppitiiɓe jannde fayɓe Senegaal.  Mariyama BARI  neene ɓeynguure wonɗo Gine. En jonay konngol yoga e heɗiyankooɓe men.Ka joofingol yewtere, wano woowiri non yonetere kala en tolnay  jannginoowo gooto, e ng'al ko Binta Abdu Aamadu jannginoowo Fulfulde Benin woni koɗo men. Ummu BAH

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa