Laawol ganndal e needi

Caggal bakaloreya, ko honngal e meccal maa ko honnde e jannde mi suɓotoo?

Saakitaama ñannde :

Hannde ka taskaram  Laawol Ganndal E Needi no faandii yewtude on ko faati e caɗeele walla saɗteendeeji ɗi janngooɓe dañata saa'i ɓe heɓi bakaloreya maɓɓe fii suɓagol laawol maa keertinol jannde. Ɗuuɗuɗe e maɓɓe no saɗtani ɗum suɓagol meccal. Fii yewtugol ko woni e ndee toɓɓere, en jaɓɓoto Raamata JALLO, jannginoowo ka jaaɓi-hattirde ( duɗal mawngal) Burkina Faso. Yaya Usmaanu janngoowo e duɗal mawngal kamerun. Ko Mohammed El-Bashir woni koɗo men jannginoowo hannde.

[Natal yeru]
[Natal yeru] Getty Images/Gallo Images ROOTS - BFG Images
Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa