Laawol ganndal e needi

Needi: alhaali eltugol walla heblugol jannginooɓe [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Saakitaama ñannde :

On salminaama on jaɓɓaama ka taskaram Laawol Ganndal e Needi dow  Rfi Fulfulde. En yewtay hannde fii eltugol walla ɓeydangol Jannginooɓe ganndal.En yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Mammadu Mbaay eltoowo fowtiiɗo jeyaaɗo  Moritani.Fahin en yewtiday fii ndee toɓɓere enen e Hawa Yaya jannoowo e duɗal hakkundewal wonungal Kamerun.En jonay kadi konngol yoga e heɗiyankooɓe.Ka waynondiral men en tolnay Ali Soowe jannginoowo Ŋema Paraaku nokkuure jeyaande Benen. Ummu BAH

Jannginoowo e jannganaakuuɓe mum, Benen
Jannginoowo e jannganaakuuɓe mum, Benen Wikipédia/ Owen-Rae (USAID)
Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe