On Tottaama Konngol

Holko waɗi, hiilooji walla janfaaji e talifon no jaalii hannde? Holno ɗum haanaa haɓireede walla toŋireede?

Hito 15:00
Hiilaaji e janfaaji Talifon
Hiilaaji e janfaaji Talifon Photo : Denis Charlet / AFP

Ɓee wi’a hiilude, ɓee wi’a janfaade, ɓeya wi’a hippaade walla jambaade. On faamii yo heɗiyannko amen. Yewtere men janngo, talaata ñannde 15 deesaambur 2020, njamdi 13 silmaaji 15, ko ko yowitii e hiilooji talifon. Eskrokeri e ɗemngal fransiire.Holko waɗi, hiilooji walla janfaaji e talifon no jaalii hannde? Holno ɗum haanaa haɓireede walla toŋireede?Meɗen habbii miijooji mon e dow ndee toɓɓere ka tonngoode WhatsApp 00221 76 644 12 80 e ka hello amen Facebook RFI FULFULDE.

Jeeyngal

Ka taskaram “On Tottataama Konngol", hiɗon waawi kadi neldude lamndal gonngal, ngal jeydaa e ndee toɓɓere, ngal yiɗuɗon yo men jaabo.