On Tottaama Konngol

Holno e holto RFI Fulfulde heɓetee?

Saakitaama ñannde :

Yeewtere nden hannde aljuma 25/12/2020, ka taskaram On Tottaama Konngol, no yowitii e fuɗɗagol Rajoo RFI saakugol e Fulfulde. No woodi heɗiyankooɓe yiɗuɓe humpitaade, walla faamude ndii njuɓɓudi. Ɓe neldii lamnde (ƴami), ɓe okkii miijooji ka tonngoode whatsapp: 00221766441280 e ka hello facebook: RFI Fulfulde. Ɗuuɗɓe e maɓɓe ɗaɓɓii anndineede no RFI Fulfulde nanngirtee. Ngoomu gollooɓe e RFI Fulfulde etike jaabaade ɗum ngam laɓɓinde no heɗortee e no heɗitortee. Denndaangal heɗiyankooɓe amen yettaama,  on weltanaama sanne.

Rfi Fulfulde
Rfi Fulfulde © rfi
Jeeyngal

Hiɗon waawi kadi neldude men lamndal ngal faalaɗon yo men jaabo e guurol (Live).

Neldee miijooji mon to tonngoode whatsapp 00221766441280.

Keɗee kadi jeewte Rfi Fulfulde fow to kelle amen Facebook e Twitter.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe