On Tottaama Konngol

Ko hommbo wonnoo Sumayla SIISE?

Hito 15:00
Soumayla SIISE, hooreejo lumndiyanko laamu Mali
Soumayla SIISE, hooreejo lumndiyanko laamu Mali AFP/Archivos

Heɗee toɓɓere nden e ndee altineere 28 12ɓru2020, ka taskaram On Totaama Konngol. E yewtuno ko yowitii e maayde Sumayla SIISE.Ɗawroyanke, neɗɗo laamu leydi Mali. Holko haana maanditeede e makko?