On Tottaama Konngol

Ko habbii Rokk Mark Kristiyan KOBORE, caggal jooɗitagol mo ka jullere laamu?

Hito 15:00
Rokk Mark Kristiyan KABORE hooreejo leydi Burkina Faso
Rokk Mark Kristiyan KABORE hooreejo leydi Burkina Faso AFP

Toɓɓere nden e alarba 30 /12ɓru /2020, ka taskaram On Totaama Konngol no yowitii e ɗee laatine teeriiɗe walla sooriiɗe Rokk Mark Kristiyan KABORE.Ko holɗe e golle habbii KABORE, caggal ardagol makko happu ɗiɗaɓu leydi Burkina?

Jeeyngal

Okke miijo mon ka tongoode WhatsApp   : 00221766441280.

Hiɗon waawi kadi nelduɗe men lamndal ngal faalaɗon yo men jaabo e guurol.

Keɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE