On Tottaama Konngol

Laamu hakkundewu walla laamu ƴanngal Mali

Hito 15:00
Laamu hakkundewu CNT Mali
Laamu hakkundewu CNT Mali AFP - ANNIE RISEMBERG

Toɓɓere nden e Alkamisa 31 12ɓru 2020, ka taskaram On Totaama Konngol no yowitii e alhaali dawro walla politik leydi Mali. E miijo mooɗon, laamu hakkudewu waway laatinnde ko ngu habboraa kon fuu ?Hino ley ɗoo miijooji ɗi okkuɗon.

Jeeyngal

Okke miijo mon ka tongoode WhatsApp   : 00221766441280.

Hiɗon waawi kadi nelduɗe men lamndal ngal faalaɗon yo men jaabo e guurol.

Keɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE