Hewtugol e loowdi hooreeri
On Tottaama Konngol

Holko woni yelaare mon e ndee hittaande hesere (heyre)?

Hito 15:00
Qahira laamorgo Misra, pon wenngiiɗo Tahya,
Qahira laamorgo Misra, pon wenngiiɗo Tahya, © REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY
Golle : RFI
16 mintj

Heɗiyankooɓe Rfi Fulfulde ka yewtere men hannde, holluno, walla feññinno yellaaje maɓɓe e ndee hitaande hesere. Holko woni eɓɓoore nde ɓuri yiɗude yo laato hikka?  Heɗee jaabaaji maɓɓe.Holno tappirde pulaar fulfulde  waawaata heɓoraade. Men jaabike ɗum kadi e nder oo taskaram.

Jeeyngal

Hiɗon waawi neldude men lamdal ngal yiɗuɗon yo men jaabo  ka tongoode WhatsApp : 00221766441280.

Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE

Hello ngo majjii

Ko njilloto ɗaa ko natti woodde, walle ene satti hebde.