On Tottaama Konngol

alhaali Moodibaaɓe woɓɓe wi’a karamokooɓe ɗaynooɓe  yimnɓe, walla hilooɓe yimnɓe

Hito 15:00
Hiiligol walla ɗaynugol yimɓe fii kaalis
Hiiligol walla ɗaynugol yimɓe fii kaalis RFI

Ka yewtere men On Tootaama Konngol e ndee talataare, on holluno miijo mon ko yowitii e alhaali Moodibaaɓe woɓɓe wi’a karamokooɓe ɗaynooɓe  yimnɓe, walla hilooɓe yimnɓe.Heɗoɗee ɗoo ko joli e yewtere nden !

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).