On Tottaama Konngol

Ko woni miijooji mon ko faati e fuɗɗitagol Ebola e nder Gine?

Hito 15:00
Ñawu ebola e nder Gine
Ñawu ebola e nder Gine Photo: John Wessels/AFP

Hannde talaata 16 lewru 2ɓuru 2021, ka yewtere men On Tootaama Konngol, on holluno miijooji ko yowitii  fuɗɗitagol ñawu Ebola e nder Gine. Ko honɗum  e pehe haanaa ɓameede ngam haɗugol no yaawiri  nguu ñawu ado ngu layude e adunaaru ndun ?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).