On Tottaama Konngol

Alhaali renndugol e ƴiiƴam mum maa hiɓɓiiɗo ɗum

Hito 15:00
Ko heewi e  renndugol e ƴiiƴam mum, doolugol rewɓe waɗayɗi e sukaaɓe tawa anndaaka walla anndaa feññinaaka.( Natal ɓannginirgal)
Ko heewi e renndugol e ƴiiƴam mum, doolugol rewɓe waɗayɗi e sukaaɓe tawa anndaaka walla anndaa feññinaaka.( Natal ɓannginirgal) Gary John Norman/GettyImages

Hannde Talaata ñannde 23 lewru 2ɓuru ka yewtere men On Tootaama Konngol, on holluno miijooji mon ko yowitii e alhaali renndugol e ƴiiƴam mum maa hiɓɓiiɗo ɗum, e no ɗum haɗirtee ?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).