On Tottaama Konngol

Woppugol wuttande fawaande e dow Amadu Haya SANOGO e battane ciwlagol mo laamu

Hito 15:00
(Natal yeru) Amadu Haya SANOGOe nder suudu ñaawirdu  30 11ɓuru 2016.
(Natal yeru) Amadu Haya SANOGOe nder suudu ñaawirdu 30 11ɓuru 2016. AFP - -

Hannde e Alarba ñannde 17 lewru 3ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijooji mon ko yowitii e yamiroore suudu ñaawirndu ndun Bamako, woppugol wullitannde jokkude Jeneraal Aamadu Aya SANOGO tuumiraaɗo warugol konunkooɓe 21 fewndo ciwlo laamu waɗunoongo hitaannde 2012 to Mali.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).