Ko honno yiiruɗon no woote ɗen Caad, gila e orngal haa e suɓungooji?

Hito 15:00
Suɓungooji waɗuɗi Caad 11 4ɓuru 2021.
Suɓungooji waɗuɗi Caad 11 4ɓuru 2021. REUTERS - STRINGER

Hannde e talaata, ñannde 13 lewru 4ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on holli miijooji mon ko faati e alhaali suɓungooji waɗuɗi Caad, e alat ƴaɓɓiinde.Ko honno yiiruɗon no woote ɗen Caad feƴƴiri, gila e orngal haa e suɓungooji?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa