Maayde Toma Sankara, Blees Kompawore no tawaa e tuumaaɓe ñaaweteeɓe ɓen

Hito 15:00
Blees Kompawore
Blees Kompawore © AFP Photo Sia Kambou

Hannde e alkamisa, ñannde 15 lewru 4ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on holli miijooji mon ko yowitii e alhaali ñaawoore Blees Konpawore laamɗo kiɗɗo Burkina Faso tuumaaɗo warugol Toma Sankara e hitaande 1987. Jooni Blees Konpawore no ñiiɓi Koɗɗiwaar. O winii ɓii-leydiijo nden leydi ndi o fattii, gila o follii ka laamu.Tawu so Koddiwaar jonnitay mo suudu ñawirndu Burkina Faso, ngam o waawa  ñaaweede ?