yi’annde mon e artugol wondiɓee "Laurent GBAGBO" to Koddiwaar.

Hito 15:00
Laurent Gbagbo laamɗo kiɗɗo Koddiwaar(natal yeru)
Laurent Gbagbo laamɗo kiɗɗo Koddiwaar(natal yeru) AP - Jerry Lampen

Hannde e altine, ñannde 3 lewru 5ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on feññinani men  yi’annde mon ko faati e alhaali ruttagol ma artugol Koddiwaar, ɓee yimɓe njeego Loran GBAGBO, dogunooɓe fatti Gana heɓi duuɓi sappo