Yewtere udditiinde, mbaawon okkude miijooji mon e kabaaruuji jolɗi e yontere nden

Hito 15:00
RFI FU
RFI FU © FMM

Hannde e alarba, ñannde 7 lewru 4ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii miijooji mon ko yowitii e seppooji waɗuɗi balɗe feƴƴuɗe ɗee nder Bene. Ɗum ko battane suɓungooji sabbaaɗi ɗin ñannde 11- 4ɓuru.Tawu so ɗii seppooji wonay sabu anngal laatagol ɗee woote no haaniri?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 

Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.

Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE

On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa