On Tottaama Konngol

Alhaali leyɗe sahel: yimɓe no ɓeydaade, kisal no uytaade

Hito 15:00
Dinngiral Bamako, laatinal 21ɓal
Dinngiral Bamako, laatinal 21ɓal © RFI FULFULDE

Hannde e alarba, ñannde 19 lewru 5ɓuru 2021 ka taskaram On Tottaama Konngol, on yewtii men miijooji mon ko faati  e ɓeydagol yimɓe e nder  leyɗe sahel, e anngal kisal ko woni e nden nokkuure.Ko honɗum wonata battane oo alhaali ?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).