Alhaali kiwal e ndeenaagu Burkinaaɓe caggal wahannde waɗunde 140 mayɓe Solhan

Hito 15:00
(Natal Yeru) kononkuuɓe Burkina Faso
(Natal Yeru) kononkuuɓe Burkina Faso © REUTERS/LUCGNAGO

Hannde e altine, ñannde7 lewru 6ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii miijooji mon ko yowitii e fiyannde waɗunde jenma aljuma no weetude asewe Burkina Faso e nokkuure no wi’ee Solhan diiwal.Ko waɗi hooreeɓe Burkina alaa waawude haɗude ɗee fiyannde laataade?  Ko ɓe haani waɗude fii hiwgol ɓiɓɓe leydi ndin e ɗii musiibooji?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).