Alhaali haɓugol doroogu ( meren) e nder renndooji

Hito 15:00
[Natal Yeruwal]
[Natal Yeruwal] © AFP PHOTO/MUJAHID SAFODIEN

Hannde e altine, ñannde 28 lewru 6ɓuru 2021 ka taskaram On Tottaama Konngol, on hollii men miijo mon  ko faatii e bone walla saɗɗaaji doroogu e ɓanndu neɗɗo e no ɗum haɓirtee.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa