Ko honɗum woni battane mbayliigu weeyo e nder renndooji?

Hito 15:00
Wulugol weero e musiibaaji tago no jilli fii waylugol taariindi.
Wulugol weero e musiibaaji tago no jilli fii waylugol taariindi. Crédits : Petra Schramböhmer/Getty Images

Toɓɓere hannde 19 lewru 7ɓuru 2021 ko ko faati e mbayliigu weeyo. E nder yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijo mon ko yowitii e toɓɓere nden e ko  mbayliigu weeyo battinta e renndooji men. Heɗoɗee dow ɗoo ko joli e taskaram hanndeejo on.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa