Afganistan: guwerneman tafaama mo alaa debbo hay gooto

Hito 15:00
[Natal yeru]
[Natal yeru] AP - Wali Sabawoon

Ka taskaram men On Tottaama Konngol hannde e alkamisa on okkii miijooji mon ko faati e laamu hesu tafaangu Afghanistan. Guwerneman mo tawi hay debbo gooto tawaaka e mum. On ngaddiina ji’annɗe mon e gonal rewɓe e nder ndii leydi. Alhɗɗli gulle rewɓe e diina.Heɗoɗee ko joli e jeewte ɗen.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa