Ko woni miijo mon e ɗee hooreeɓe Afrik suuɗooɓe jawle mum yaasi leydi

Hito 15:00
Pandora Papers
Pandora Papers LOIC VENANCE AFP

Ka taskaram men On Tottaama Konngol hannde e alaarba 6 lewru 10, hitaande 2021, on ngaddii ji’anɗe mon ko yowitii e tefoore yaltinaande e ɗee balɗe paltiiɗe lollirnde “Pandora Papers”. Dawroyankooɓe jeyaaɓe Afrik 43 no tawaama e joopaaɓe peɗeeli (kolli). Hay hooreeɓe leyɗe no tawaa e maɓɓe. Holko woni miijooji mon e oo alhaali mo laamɓe  afriyankooɓe suuɗoyta jaawle yaasi leydi ?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa