Ko woni miijo mon e jooɗagol ñaawoore warngo Tomaa Sankara duuɓi 34 caggal maayde makko?

Hito 15:00
Tomaa Sarankara, hooreejo Burkina Faso kiɗɗo.
Tomaa Sarankara, hooreejo Burkina Faso kiɗɗo. © AFP/Dominique Faget

Hannde e talaata, ñannde 12, lewru 10 ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijo  mon ko faatii e jooɗagol walla laatingol  ñawoore waarngo Tomaa SANKARA, hooreejo kiɗɗo Burkina Faso. Ñaawoore nde  Belees KOMPAORE e Yasente KAFANDO ɓurɓe e tuumireede wonugol hoore ngoo warngo tawaaka mum.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa