Ko woni miijo mon e ndee jonnde Kop26 wonnde e waɗude Glasgow, Ekoos?

Hito 15:00
Kop26
Kop26 AP - Alastair Grant

Hannde e altine, ñannde 1 lewru 11ɓuru 2021 ka taskaram On Tottaama Konngol, on neldii  men miijooji mon ko faati e ngal kawral KOP26 udditugal hikka Glasgow, Ekoos. Mooɓondiral ɓurngal e mawnude ko haalanngal fii mbayliigu weeyo e kiwal taariindi.  Ko honno yiiruɗon ngal kawral KOP26 ? Kawral wonungal e  waɗude kono haa jooni leyɗe ɓurɗe e tuuningol taariindi ndii, hunnaali ahdi yoɓugol miliyaaruuji dolaar, ɗi ɓe fodunoo leyɗe waasude ɗen e ɗii jonndeeji feƴƴuɗi.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa