On Tottaama Konngol

Alhaali ɓee curbaaɓe dooleteeɓe ka ɓeynggure, tawa mawɓe maɓɓe yiɗaa bone ɗen yaltita

Saakitaama ñannde :

Hannde e talaata, ñannde 2, lewru 11 ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijo  mon ko faatii e doolugol curbaaɓe (sukkaaɓe rewɓe ɓe hellifaaka) tawa ko hiɓɓiiɗo, jeyaaɗo e ɓeynguure maɓɓe woni caggal ɗen bone.Ko honɗum waɗi  mawɓe ɓee curbaaɓe wonaaɓe e dooleede yiɗaa lollingol ɗee bone, ɓurɓe ɓen yiɗaa ɗum yaltini ka yaasi?Holɗe e pehe haanaa ɓameede hannde haa sariya huutoree, ɓee  dooluɓe koy jiwoy fawee junngo ?

Muusa Yero BAH, jaayndeyankeejo, yiiloowo fedde nde wonaa laamuyankoore darandiiinde hekkeeji rewɓe e nder Gine
Muusa Yero BAH, jaayndeyankeejo, yiiloowo fedde nde wonaa laamuyankoore darandiiinde hekkeeji rewɓe e nder Gine © Muusa Yero BAH
Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa