Alhaali doolugol cukaloy e nder juulirɗe nasaarankaaku (egiliisiiji) e nder Faransi

Hito 15:00
[Natal yeru]
[Natal yeru] Getty Images/Imgorthand

Hannde e alkamisa, ñannde 11, lewru 11 ɓuru 2021 ka taskaram men On Tottaama Konngol, en yewtii fii ko hooreeɓe juulirɗe nasaranko (egiliisiiji) Faransi pelliti daraade tottita hakkeeji cukaloy deyoy koy dinayankooɓe maɓɓe dooli gila duuɓi.Tawu si ngol qirragol ɓee diinayankooɓe nasarankaaku Faransi ɗii bonandaaji fawaaɗi e koy cukaloy doolaakoy ka egliisiiji, daragol ɓe fii no hakkeeji makkoy waɗay wonugol sabu haa jeewte doolugol cukaloy e nder cuuɗi diinayankooji udditee Afrik kadi?

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa