Ko woni miijo mon e ɗii kabaaruuji ɗi wonaa goonga wonaaɗi e saakeede e dow mejaaje renndo?

Hito 15:00
Aalimu Sow, jeyaaɗo Gine, hertorɗo humpito, blogerjo tefoowo kabaaruuji saaketeeɗi e dow rejaaje renndo
Aalimu Sow, jeyaaɗo Gine, hertorɗo humpito, blogerjo tefoowo kabaaruuji saaketeeɗi e dow rejaaje renndo © Facebook/Alimou Sow

Hannde e alkamisa, ñannde 25, lewru 11 ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijo  mon ko faatii e ɗii kabaruuji fenaandeeji walla ɗi wonaa goonga wonaaɗi e saakeede e dow mejaaje renndo.Ko honno senndindirtee hakkunde kabaru goongaajo e mo wonaa goonga e dow ɗee mejaaje renndo?Holko waawi wonnde batte hono ɗii kabaruuji e nder renndo ngoo walla wonndiigu nguu?Ko honɗum e pehe haana ɓameede fii ñippugol ɗee bone? Ko yaggine honɗe walla jukkere honnde saakuɗo kabaaruuji pene haanaa faweede?Aalimu Sow, jeyaaɗo Gine, hertorɗo humpito, blogerjo tefoowo kabaaruuji saaketeeɗi e dow rejaaje renndo, woni koɗo tolnaaɗo e yewtere ndee ko jaaboo ɗee lamnde.

Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa