On Tottaama Konngol

Aljuna ko yeewtere udditanaande heɗiyankooɓe ngam ɓe waawa okkude miijooji maɓɓe e kabaaruuji yontere

Saakitaama ñannde :

Ka taskaram men On Tottaama Konngol hannde e aljuma 26 lewru 11ɓuru hannde 2021, ko yeewtere udditiinde wonnoo. On waɗii naamne, on addii e ji’anɗe mon ko faati e kabaruuji yontere ndee. Heɗitoɗee ko jeewte waɗaaɗe ɗee.

© RFI
Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe