On Tottaama Konngol

Hannde on okkii miijo mon e yamiroore ñaawugol wargo waɗugo ka estaad 28septaambur” Konaakiri

Saakitaama ñannde :

Hannde e alkamisa, ñannde 2, lewru 12 ɓuru 2021 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on hollii men miijo  mon ko faatii  e ngal ƴamal ngal Suudu Ñaawirdu Bonnandaaji Haku-leyɗe (CPI), ƴami Gine fii udditude, e nder lebbi tati, ñaawoore warngo waɗunoongo ñannde 28 lewru 9ɓuru hitaande 2009 e nder oo estad noddirteeɗo “28septaambur” Konakiri.

Ka nder estaade  "28 setaambur"  ñannde warngongo ngoo. Hitaande  2009.
Ka nder estaade "28 setaambur" ñannde warngongo ngoo. Hitaande 2009. (Photo : Reuters)
Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe