On Tottaama Konngol

Ko tama'u hommbo jogiɗon fii laatingol lekki Kowiid-19 e nder ɗii lebbi arooji

Saakitaama ñannde :

Hannde e alarba, ñannde 12, lewru 1ɓuru 2022 ka yewtere men On Tottaama Konngol, on feññinamii men tamƴinaare walla tama’u mo jogiɗon hannde, fii dañugol lekki ñawndayki oo koronaawiriis. Ñawu jaaliingu e nder adunaaru ndun gila duuɓi ɗiɗi jooni.

Si tawii kii lekki jaɓaama, ɗee kapsulje noddirteeɗe "Molnupiravir" no waawi wonnde taaɓannde mawnde fii heɓugol lekki ñawu kowiid tiiɓungu.
Si tawii kii lekki jaɓaama, ɗee kapsulje noddirteeɗe "Molnupiravir" no waawi wonnde taaɓannde mawnde fii heɓugol lekki ñawu kowiid tiiɓungu. Handout Merck & Co,Inc./AFP/File
Jeeyngal

Hiɗon waawi  neldude men lamndal ngal yiɗuɗon yo men jaabo e guurol. 
Okkee miijo mon e ndee toɓɓere ka tongoode watshapp : 00221766441280.
Heɗee jeewte amen fow ka kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE
On Tottaama Konngol ko ñalaande kala gila njamndi 13:15 faa 13:30 (GMT).

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa