Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nden heɓii porokireejo keso

Biritaninaajo Kariim Khaan suɓaama wonugol porokireerjo Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nden

Laabiyankeejo Biritaninaajo on, Karim KHAN laatoto porokireerjo tataɓo ka taariika Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nden.
Laabiyankeejo Biritaninaajo on, Karim KHAN laatoto porokireerjo tataɓo ka taariika Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nden. AFP - SABAH ARAR

Leyɗe ɓii-feddeeje ɗen to Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere suɓike e Juma yawtunde laabiyankeejo Biritaninaajo mo duuɓi 50, Kariim Khaan, ngam wonugol Porokireerjo kuuɓal aroowo on, jullere hulɓiniinde nde annduɗaa hay oo jooniijo jooɗiiɗo e mayre no e ley lette Amerikyankooje.

Jeeyngal

Kariim Khaan suɓaama e cuɓol ɗiɗaɓol ngol, hakkunde kandidaaɓe tato Eropnaaɓe woɓɓe, o heɓi hitooji 72 nder 122 wootaaɗi ɗin. Heertorɗo hakkeeji neɗɗanke, ko sakkitii koo, oo laabiyankeejo ardike tefoore Fedde Leyɗe Ndentuɗe (UNO) heeroriinde bonanndaaji fedde Diiwal Lislaamuyankewal (ISIS). Fewndo ndee tefoore, o nodduno e ñaawooje nannduɗe e ɗe ardiiɓe Naajiyankooɓe (Nazis) ɓen ñaawiranoo to Noorenberg.

Ñannde 16 Korse (Jeegaɓuru) o lomtoto Faatu Bensuuda, porokireerjo kuuɓal Gambiyanaajo wonɗo e iwde on, oo waɗɗo tefooje heewɗe jeddondiral, teeŋtinii non ko yowondiri e hare nden hakkunde Israa’iila e Falastiin, e Afganistaan kadi.  

Kariim Khaan meeɗii wonude laabiyankeejo jinnganoowo fiyaakuuji ɗuuɗɗi to Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere, no tawaa e majji Sayful Islaam, ɓiɗɗo Mu’ammarul Gadafii, Ardinooɗo Libiya on. Aranum o eltori sari’a haku-leyɗeejo to Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nde Yugoslaafiya ɓoymaari, o wonno ɗon diisondirteeɗo sari’ayankeejo to yiilirde porokireerjo on. O eggi faade to yeɓre jinngangol o jinngani cukko-hooreejo Keñaanaajo on Wilyam Ruto yeeso Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nden.

Oo Biritaninaajo meeɗii kadi wonude laabiyankeejo jinnganoowo Caarls Teelor, Hooreejo Laberiyaa ɓoymaajo on, to Ñaawirnde heeraniinde Sarlon, o wonii kadi laabiyankeejo to Ñaawirde heeraniinde Liban wonnde to Lahaay, siñcaande ngam addugol to ñaawoore ɓee warɓe e hitaande 2005 Rafiik Hariirii wonnooɗo Ardiiɗo Jaagorɓe.

Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nden no jogii ɓii-feddeeɓe 123 nder 193 jeyaaɓe ɓen e Fedde Leyɗe Ndentuɗe (UNO). Dawlaaji Ndentuɗi (USA), e Roosiya, e Ciina, e Israa’iila kadi, ɗee fow tawaaka e ndee Ñaawirde. Duumol (happu) porokireerjo ngol ko duuɓi jeenayi. Ñaawirde Bonanndaaji Haku-leyɗeere nden no ñiiɓi to Lahaay. Ko Kariim Khaan wonata porokireejo tataɓo e ndee Ñaawirde gila nde siñcaa e 2002, o toppitoto piile mawɗe e fiyaakuuji tiiɗɗi, e nder ñaawirde nde dagagol mum wondi e sikkitaare duumiinde.

(Wondude AFP)