Kiba winndii ɗerol kesol Rawol Kastro jonnitii laamu ngun

AP - Ismael Francisco

Kiba waylitii hello Kastro'en. Rawul Kastro, lomtinooɗo mawnan mum fiɗii jonnitugol laamu ngun. Himo jogii duuɓi 89. Ko Miguel Diaz-Canel. Ɗum ko saa'i taariikayankeejo wonnande Kiba. Rawol dirii kono o woɗɗaaki sabu ko o diiseteeɗo e piili mawɗi alhaali leydi ndin.